PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

เรียงความวันเข้าพรรษา ต้องทำอย่างไร
เรียงความวันเข้าพรรษา ต้องทำอย่างไร ในการเขียนเรียงความวันเข้าพรรษา ก๋เหมือนการเขียนเรียงความทั่วไป เช่นเรียงความวันแม่ วันพ่อ วันสุนทรภู่ น้องๆต้องประยุกต์ เอาเองนะครับ วันนี้นำ

 

การเขียนเรียงความวันแม่ ต้องทำอย่างไร

องค์ประกอบของเรียงความ

เรียงความมีองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน คือ

๑. คำนำ (การเปิดเรื่อง)

๒. เนื้อเรื่อง หรือเนื้อความ

๓. บทลงท้าย (การปิดเรื่อง หรือ บทสรูป)

ขั้นตอนการเขียนเรียงความ

๑. กำหนดความมุ่งหมาย ของเรียงความเรื่องนั้น

๒. เลือกแบบการเขียน หรือโวหารการเขียนให้สอดคล้องกับ ความมุ่งหมายสำคัญ

๓. หารายละเอียดประกอบ และขยายความประเด็นต่างๆ ของโครงเรื่อง

๔. กำหนดภาคคำนำ ภาคเนื้อเรื่อง และภาคสรุป

ภาคคำนำควร มีลักษณะดังต่อไปนี้

๑. ทำให้ผู้อ่านสนใจ

๒. แนะหรือบอกความมุ่งหมายหรือแนวของเรื่อง

๓. ไม่ตั้งต้นไกลเกินไป และมีแนวนำเข้าสู่เรื่อง

๔ .ไม่ยาวเกินไป

ภาคเนื้อเรื่อง เป็นภาคสำคัญประกอบด้วย

๑. ข้อมูลในโครงเรื่อง ซึ่งเรียงตามลำดับเวลา ตามพื้นที่ ตามเหตุผล หรือ
ตามความสำคัญ

๒. ประกอบด้วยย่อหน้าแต่ละย่อหน้า ที่สื่อความคิดอย่างมีประสิทธิผล เหมาะสมตามความสำคัญของเนื้อเรื่อง

๓. มีความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละประโยค แต่ละย่อหน้า

๔. มีรายละเอียดที่ชัดเจน ขยายความ ประกอบความ และสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกัน

ภาคจบหรือภาคสรุป การจบมักใช้ 2 วิธี คือ

๑. จบด้วย การย่อ คือนำเอาใจความสำคัญ ที่เป็นสาระอย่างแท้จริงมากล่าว
ในตอนท้าย ให้ผู้อ่านประทับใจเป็นการทบทวนอีกครั้ง

๒. จบด้วยการสรุปให้ตรงความมุ่งหมายสำคัญของเรื่อง ใช้วิธี สรุปความ เป็นประโยคบอกเล่า หรือประโยคคำถาม เป็นภาษิต หรือเป็นคำประพันธ์
ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องก็ได้ภาคจบนี้ควรแยกเป็นย่อหน้าหนึ่ง และต้องสรุป
ความหมายสำคัญเอาไว้ในหน้านี้ 
  No Image ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ admin ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
14/07/2011 - 00:35
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0421-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : เรียงความวันเข้าพรรษา ต้องทำอย่างไร หัวข้อรวม