PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

บทความดีๆ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ข้อ
บทความดีๆ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ข้อ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ข้อ

คุรุสภา  ได้ออกจรรยาบรรณครู 9 ข้อ เมื่อปี พ.ศ. 2539 ความว่า....
               1. ครูต้องรักและเมตตาต่อศิษย์ ให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน โดยเสมอหน้า อาทิ การสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ของศิษย์
               2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อาทิ การตอบข้อเสนอและการกระทำของศิษย์ในทางสร้างสรรค์
               3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และใจ
               4. ครูต้องไม่ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
               5. ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช่ให้ศิษย์กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ
               6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ และการเมืองอยู่เสมอ
               7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
               8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
               9. ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
  No Image ผู้โพส : จรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ข้อ
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ข้อ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
30/06/2010 - 23:21
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0289-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : บทความดีๆ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ข้อ หัวข้อรวม