PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์


ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ เราขอขอบคุณบทความเกี่ยวกับโครงงานดีๆ

โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หากเนื้อหาสาระหรือข้อสงสัยตรงตาม กลุ่มสาระ   ใดก็จัด เป็นโครงงานตามกลุ่มสาระนั้น 
 

 

จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
           เพื่อให้การทำโครงงานคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
              วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์นั้นจะต้องมีจุด
              มุ่งหมาย  ที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์
              พอสรุปได้ดังนี้
    1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
    2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
        เพื่อแก้ปัญหา
    3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือออกแบบสิ่ง
        ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์

    4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
    5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก พร้อมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง
    7. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถร่วมกับผู้อื่นได้
    8. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสนใจ
        และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์


 

ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้   
     1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
 โดยการ  ออกแบบทดลองและดำเนินการการทดลอง เพื่อหาคำตอบของปัญหาและเพื่อตรวจ
  สอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งขั้นตอนในการทำงานประกอบด้วยการกำหนดปัญหา การ        
  ตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง การแปลผลและสรุปผลการทดลอง

        2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้น มาจัดกระทำแล้วนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม


        3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือการปรับปรุงอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม หรือเป็นการเสนอการปรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหา หนึ่ง

        4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องเสนอ แนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตร์ หรือมีทฤษฎีมาสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่ อาจเสนอในรูปคำอธิบาย สูตร หรือ สมการ โดยมีข้อมูลหรือทฤษฎีสนับสนุน 

  
  No Image ผู้โพส : ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
18/11/2009 - 06:34
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

 

โครงงานกาวจากเปลือกพืชป่าชายเลน

http://variety.siam55.com/data/6/0277-1.html

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์

http://variety.siam55.com/data/6/0042-1.html

ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์

http://variety.siam55.com/data/6/0037-1.html

ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

http://variety.siam55.com/data/6/0041-1.html

โครงงานตะกั่ว

http://variety.siam55.com/data/6/0292-1.html

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

http://variety.siam55.com/data/6/0275-1.html

http://variety.siam55.com/data/6/0274-1.html

ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

http://variety.siam55.com/data/6/0275-1.html

ขั้นตอนโครงงานวิทยาศาสตร์

http://variety.siam55.com/data/6/0036-1.html
 
  No Image หัวข้อ : 0037-1 (No. 1)
ผู้โพส : admin สถานะ : ผู้ดูแล

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
4/09/2011 - 14:42
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0037-1 | ตอบ : 1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ หัวข้อรวม