PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

คำกล่าวรายงานวันไหว้ครู ตัวอย่างกล่าวรายงานวันครู
คำกล่าวรายงานวันไหว้ครู ตัวอย่างกล่าวรายงานวันครู www.siam55.com

ได้นำตัวอย่างมาให้อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการกล่าวครับ

 

คำกล่าว งานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2531
“คำว่าครู มีความหมายลึกซึ้งทางจิตใจ ทำนองเดียวกับที่มีความรู้สึกต่อคำว่า พ่อ แม่ คือ เขามีความรัก ความเคารพนับถือ ยกย่อง เทิดทูน และใฝ่หา ระคนกันไป อันเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือของจิตใจ ที่พวกเราต่างมีต่อครู ต่อปูชนียบุคคลนั่นเอง”
“สภาวะ ของความเป็นปูชนียบุคคลของครู เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในสังคมไทยมาแต่อดีตกาล เพราะครูเป็นผู้มีพระคุณ ผู้สั่งสอน ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใด สถาบันครูจึงฝังรากลึกแน่นในสังคมไทย ความเคารพครูถือเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอย่างยิ่งของชาวไทย”
(หน้า 12)
“การแสดงออกถึงการมีวินัย การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การปกครองของบ้านเมือง ของสถาบันต่าง ๆ การรักษาไว้ซึ่งทางปฏิบัติตามกติกาที่ถูกต้อง การแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นไปตามหลักของเหตุผล ด้วยการสร้างสรรค์และหลีกเลี่ยงจากวิธีการรุนแรงทั้งปวงถือเป็นแบบอย่างของสังคมที่ดี”
“ ปัจจุบันมีการใช้วิชาการแสดงออกต่อสังคมอย่างกว้างขวาง จึงขอให้ระมัดระวังใช้ดุลยพินิจพิจารณาใช้วิชาการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง
เพราะการใช้วิชาการในทางที่ไม่เหมาะสม มีการบิดเบือนหรือปกปิดข้อเท็จจริง ย่อมเป็นผลเสียหายแก่ผู้อื่น รวมถึงความดีงามแห่งวิชาการนั้น ๆ ทั้งอาจเป็นเหตุนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ส่วนรวม ”
(หน้า 14)

 

โหลดคำกล่าวรายงานวันไหว้ครู

http://www.premspeech.com/eloquence/29.pdf 
  No Image ผู้โพส : คำกล่าวรายงานวันไหว้ครู
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ คำกล่าวรายงานวันไหว้ครู ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
28/08/2011 - 17:08
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0195-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : คำกล่าวรายงานวันไหว้ครู ตัวอย่างกล่าวรายงานวันครู หัวข้อรวม