PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

คำกล่าวรายงานวันเด็ก
คำกล่าวรายงานวันเด็ก  นี่เป็นตัวอย่าง คำกล่าวรายงานวันเด็ก ปีก่อนๆนะครับ ลองเอาไปปรับแต่งตามความเหมาะสมนะครับ

คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2553
(นายก.)
* * * * * * * * * * *
เรียน คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์จากสถานศึกษาทุกแห่ง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
เนื่อง จากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 9 มกราคม 2553เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเสาไห้ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ตามภารกิจอำนาจหน้าที่เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ถึงขีดสุด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเสาไห้ ด้านการศึกษาเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2553 นี้ กระผมจึงขออนุญาตอ่านสาร ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2553 เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจใน การรักษาบ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสืบสารมรดกวัฒนธรรมไทยประจำชาติต่อไป การจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีก็เพื่อให้สังคม
ตระหนักถึง ความสำคัญของเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความสำคัญของตนเองเด็ก เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโตงดงามได้ย่อมมีรากที่แข็งแรง การดูแลทะนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กๆ และเยาวชนในด้านต่างๆ จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ผู้ใหญ่ในวันนี้ จึงต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ และมีความพร้อมที่จะนำพาหรือช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
สุด ท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและดูแลเด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่สรรพสิ่งมงคลและจตุรพิธพรชัย เจริญด้วยสติปัญญาและพลานามัย สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป

ที่มา

http://gotoknow.org/blog/chaiwattana01/414877

 

 

คำกล่าวรายงาน
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554
(ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ)
* * * * * * * * * * *

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ
ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 มกราคม 2554เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลสามปี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ร่วมกันจัดทำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามบนเวที กิจรรมการแสดงของนักเรียนในเขตตำบลปากน้ำท่าเรือ จับสลากของรางวัล กิจกรรมอื่น เป็นต้น


บัดนี้ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว จึงขอเรียนเชิญนายสุรชัย วิศวเมธี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ปี2554 ของนายกรัฐมนตรี ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ


คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2554
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ)
* * * * * * * * * * *

เรียน คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์จากสถานศึกษาทุกแห่ง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 8 มกราคม 2554 เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ตามภารกิจอำนาจหน้าที่เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ถึงขีดสุด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ด้านการศึกษาเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2554 นี้ กระผมจึงขออนุญาตอ่านสาร ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2554 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ศกนี้ ผมขอส่งความระลึกถึงและความปราถนาดีมายังเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนทุกคน และขอมอบคำขวัญวันเด็ก “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ให้กับเด็กและเยาวชนทุกคน ได้นำไปเป็นคติประจำใจ และนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีทั้งแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เมื่อเยาวชนในวันนี้เจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องรับผิดชอบในอนาคตของบ้าน เมือง ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีการพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ มีจิตดีงาม มีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี และพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม และมีความสามารถในอนาคตต่อไป
ปัจจุบัน เด็ก และเยาวชนมีช่องทางในการแสวงหาความรู้ รวมทั้งโอกาสเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ มากมาย ดังนั้น จึงต้องมีความรอบคอบ ที่จะเลือกและไม่เป็นเหยื่อที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดปัญหาแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังจะต้อง รู้คิด ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท และระมัดระวังไม่ให้เกิดค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง เช่น เรื่องยาเสพติด นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนยังต้องมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อส่วนรวม พึ่งพิงกันได้ในยามที่สังคม มีภัยคุกคาม และร่วมมือร่วมใจกันรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหลักชัยของประเทศและความเป็นไทย เพื่อให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืน
ในพุทธศักราช 2554 นี้ และในวันเด็กแห่งชาติ อันเป็นวันสำคัญนี้ ผมขออำนวยพรให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคน ประสบความสุข ความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าสมประสงค์ในสิ่งอันพึงปรารถนามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็ง แรง เติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงยิ่งๆ ขึ้นสืบไป
สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและดูแลเด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่สรรพสิ่งมงคลและจตุรพิธพรชัย เจริญด้วยสติปัญญาและพลานามัย สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุก
ประการตลอดไป

 

ที่มา

http://edu2.ob.tc/-View.php?N=4722[ admin - 6/01/2011 - 15:14 ] Admin

วันเด็ก คำขวัญวันเด็ก รวมเรื่องเกี่ยวกับวันเด็ก

http://variety.siam55.com/data/1/0062-1.html

คำขวัญวันเด็ก ปี 2554 คำขวัญวันเด็ก 2011

http://variety.siam55.com/data/1/0175-1.html

เพลงวันเด็ก ร้องมาตั้งแต่เด็ก

http://variety.siam55.com/data/1/0177-1.html

ประวัติวันเด็ก แห่งชาติ เอามาฝากน้องๆ ในวันเด็ก

http://variety.siam55.com/data/1/0178-1.html

สารวันเด็ก จากนายกใรวันเด็ก

http://variety.siam55.com/data/1/0179-1.html

คำกล่าวรายงานวันเด็ก

http://variety.siam55.com/data/1/0180-1.html 
  No Image ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ admin ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
6/01/2011 - 14:11
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0180-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : คำกล่าวรายงานวันเด็ก หัวข้อรวม