PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

คำกล่าว ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
คำกล่าว ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท  ปกเกล้าปกกระหม่อม
               
ข้าพระพุทธเจ้า  xxxxxxxxxxx
พสกนิกร ทั้งปวง  ต่างปราบปลื้มยินดีที่
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษม สำราญ  มีพระพลานามัยสมบูรณ์  พระเกียรติคุณขจรขจายไปใน
ทั่วทุกทิศ
นับเนื่องเป็นเวลากว่าห้า สิบปีแล้ว  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จสถิตเป็นรัตนนารี

สมเด็จพระบรม ราชินีนาถเจ้าของปวงชนชาวไทย  พสกนิกรทั้งปวงต่างประจักษ์แจ้งและสำนึกใน
พระมหา กรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  หาที่สุดมิได้  ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วย
พระเมตตา  ทรงอาทรห่วงใย
ในอาณาประชาราช  แม้จะมีถิ่นพำนักอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด 
ใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ก็ทรงพระราชอุตสาหะ  วิริยะ  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน  และ
ทรง บำบัดทุกข์บำรุงสุข  ถ้วนหน้า  โดยมิได้ทรงระอาย่อท้อต่อความยากลำบาก  ทั้ง ยังได้ทรง
พระราชดำริ  ริเริ่มโครงการพัฒนาอาชีพหลากหลายเพื่อเพิ่มพูนรายได้  ยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร 
รวม ทั้งโครงการป่ารักน้ำ  เพื่อสงวนรักษาทรัพยากรป่าไม้และสืบอายุ
การขยายพันธุ์สัตว์ป่านานา ชนิด 
ที่นับวันจะสิ้นสูญไปจากประเทศไทยทรงพระกรุณาก่อตั้งมูล นิธิศิลปาชีพพิเศษ  เพื่อฟื้นฟูศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน  ซึ่งการดำเนินงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  ปรากฏผลเป็นคุณูปการ
เกื้อกูลการดำรงชีพ
ของพี่น้องชาวไทยใน ชุมชนทั้งภูมิภาค  ทั้งยังเป็นการสงวนรักษาศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า
ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทยให้ฟื้นคืนชีพ  ดำรงคงอยู่ยั่งยืนตกทอดถึงอนุชนในชาติสืบไป

               
นับเป็นบุญคุณ อันยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทย  ที่อยู่ในผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ 
ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงดำรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ 
พร้อมด้วยพระมหาบารมีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงเป็น คู่พระบุญญาธิการ  ทรงเผยแพร่พระบรม
กฤษฎาภินิหารปกเกศเกล้า
เหล่าพสกนิกรไทย  ศิริราไชย์สวรรย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ดำรงคงมั่น
สยามรัฐขอบขัณฑสีมา  จึงร่มเย็นเป็นสุขสวัสดิ์

               
พระราชกรณียกิจ นานัปการ  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ไดทรงพระราชอุตสาหะ  วิริยะ 
บำเพ็ญเพื่อ
ประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ไทย   ล้วนเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญเลื่องลือไกลไป
นานาประเทศทั่ว โลก  พระมหากรุณาและเมตตาธรรมล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ทุก รูปนาม  พสกนิกรไทยทั่วทุกเขตคาม
ต่างจงรักภักดีมิมีวันเสื่อมคลาย

               
ในอภิลักขิตมงคล สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  ข้าพระพุทธเจ้า  พร้อมด้วยข้าทูลละออง
ธุลีพระบาททั้งปวงที่มาชุมนุมพร้อม กัน    ที่นี้  ขอพระราชทาน พระราชวโรกาสสำแดง
ความจงรักภักดี  น้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ในสากลโลก  ตลอดจน
พระบรมเด ชานุภาพ  แห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุก พระองค์ 
โปรดอภิบาลรักษา ใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญ 
เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคล  หากมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด  ขอสัมฤทธิ์สมพระราชหฤทัยปรารถนา  ทรงเป็นคู่พระบุญญาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระ เกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่ว
ทุกทิศานุทิศ  เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรไทย ทั้งปวงตลอด
กาลนานเทอญ

                                                                       ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อม  ขอเดชะ

....................................

 

ที่มา

http://school.obec.go.th/sungthong/vanmae.htm 
  No Image ผู้โพส : คำกล่าว ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ คำกล่าว ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
10/06/2010 - 12:56
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

 

กลอนวันแม่ วันแม่ 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ ความเป็นมาของวันแม่

เพลงวันแม่แห่งชาติ

เรียงความวันแม่แห่งชาติ

กลอนแปด วันแม่ กลอนสุภาพวันแม่

กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการ์ดวันแม่

เรียงความวันแม่ ตัวอย่างเรียงความวันแม่
 
  No Image หัวข้อ : 0105-1 (No. 1)
ผู้โพส : คำกล่าว ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ สถานะ : ทั่วไป

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
10/06/2010 - 13:04
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0105-1 | ตอบ : 1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : คำกล่าว ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ หัวข้อรวม